Substantial global carbon uptake by cement carbonation

Fengming Xi, Steven J. Davis, Philippe Ciais, Douglas Crawford-Brown, Dabo Guan, Claus Pade, Tiemao Shi, Mark Syddall, Jie Lv, Lanzhu Ji, Longfei Bing, Jiaoyue Wang, Wei Wei, Keun-Hyeok Yang, Björn Lagerblad, Isabel Galan, Carmen Andrade, Ying Zhang, Zhu Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

346 Citations (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Search results