Sulforaphane Mediates Glutathione Depletion via Polymeric Nanoparticles to Restore Cisplatin Chemosensitivity

Ying Xu, Xuexiang Han, Yiye Li, Huan Min, Xiao Zhao, Yinlong Zhang, Yingqiu Qi, Jian Shi, Sheng Qi, Yongping Bao, Guangjun Nie

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

33 Citations (Scopus)
17 Downloads (Pure)

Search results