Sulforaphane protects the liver against CdSe quantum dot-induced cytotoxicity

Wei Wang, Yan He, Guodong Yu, Baolong Li, Darren W. Sexton, Thomas Wileman, Alexandra A. Roberts, Chris J. Hamilton, Ruoxi Liu, Yimin Chao, Yujuan Shan, Yongping Bao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Citations (Scopus)
30 Downloads (Pure)

Search results