Synthesis and Characterization of a NiCo2O4@NiCo2O4 Hierarchical Mesoporous Nanoflake Electrode for Supercapacitor Applications

Xin Chen, Hui Li, Jianzhou Xu, F. Jaber, F. Musharavati, Erfan Zalezhad, S. Bae, K. S. Hui, K. N. Hui, Junxing Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

26 Citations (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Search results