The Arabidopsis malectin-like/LRR-RLK IOS1 is critical for BAK1-dependent and BAK1-ndependent pattern-triggered immunity

Yu-Hung Yeh, Dario Panzeri, Yasuhiro Kadota, Yi-Chun Huang, Pin-Yao Huang, Chia-Nan Tao, Milena Roux, Hsiao-Chiao Chien, Tzu-Chuan Chin, Po-Wei Chu, Cyril Zipfel, Laurent Zimmerli

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

79 Citations (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Search results