The cascade of global trade to large climate forcing over the Tibetan Plateau glaciers

Kan Yi, Jing Meng, Haozhe Yang, Cenlin He, Daven K. Henze, Junfeng Liu, Dabo Guan, Zhu Liu, Lin Zhang, Xi Zhu, Yanli Cheng, Shu Tao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)
13 Downloads (Pure)

Search results