Transient behavior and reaction mechanism of CO catalytic ignition over a CuO–CeO2 mixed oxide

Running Kang, Pandong Ma, Junyao He, Huixin Li, Feng Bin, Xiaolin Wei, Baojuan Dou, Kwun Nam Hui, Kwan San Hui

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Search results