Tribological behaviors of vacuum hot-pressed ceramic composites with enhanced cyclic oxidation and corrosion resistance

Xuewu Li, Jingsong Liang, Tian Shi, Danni Yang, Xinchun Chen, Chuanwei Zhang, Zhaohui Liu, Dianzi Liu, Qiaoxin Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

82 Citations (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Search results