Unveiling the origin of catalytic sites of Pt nanoparticles decorated on oxygen-deficient vanadium-doped cobalt hydroxide nanosheet for hybrid sodium-air batteries

Yao Kang, Shuo Wang, Yanyu Liu, Kwan San Hui, Haifeng Li, Kar Wei Ng, Feng Liang, Jianxin Geng, Xiaoting Hong, Wei Zhou, Kwun Nam Hui

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)
30 Downloads (Pure)

Search results