Updating systematic reviews can improve the precision of outcomes: a comparative study

Ya Gao, Kelu Yang, Yitong Cai, Shuzhen Shi, Ming Liu, Junhua Zhang, Jiarui Wu, Jinhui Tian, Fujian Song

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Search results